Instrumenten

Beter inzicht in de talenten en competenties van de collega’s

Empowered by TMA

Capaciteitenanalyse

Betrouwbaarder dan een diploma

Iemands intelligentie is de betrouwbaarste indicator voor het voorspellen van toekomstig succes in een functie. De Capaciteiten Analyse bestaat uit 6 verschillende cognitie en vaardigheden tests die in combinatie een goed beeld geven van de intellectuele capaciteiten van iemand. Het gemak waarmee iemand bepaalde competenties kan ontwikkelen wordt bepaald door de talenten enerzijds en de capaciteiten anderzijds. Daarom is van belang van beiden een goed beeld te hebben.

Werk- en denkniveau

De Capaciteiten Analyse geeft een betrouwbaardere indicatie over iemands werk en denkniveau dan een diploma. In de praktijk blijkt dat mensen zonder of met een lage opleiding hier goed op kunnen scoren, terwijl mensen met een afgeronde academische studie juist slechter dan verwachte resultaten hebben. In toenemende mate gaan organisaties er daarom toe over om de opleidingseis voor nieuwe medewerkers minder hard te maken en de resultaten van de capaciteitentests juist zwaar te laten meewegen. De Capaciteiten Analyse is daardoor zeer geschikt als pre-selectie criterium in sollicitatie rondes.

Logisch figuurlijk inzicht

Een cognitieve test van 10 minuten. Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van iemand om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen. Dit is van belang in functies waarbij ruimtelijk inzicht van belang is, bij het bedenken van oplossingen voor problemen en waarin het nemen van goede besluiten belangrijk is.

Logisch cijfermatig inzicht

Een cognitieve test van 20 minuten. Onder logisch cijfermatig inzicht wordt het vermogen verstaan van iemand om patronen en regelmaat in getallen te zien. Het snel kunnen rekenen en herkennen van patronen en regelmaat in cijferreeksen onder tijdsdruk is een indicator van een hoog logisch cijfermatig inzicht. In functies waarbij veel met cijfers wordt gewerkt en getallen van belang zijn is dit een belangrijke succesfactor.

Logisch taal inzicht

Dit is een cognitieve test van 7 minuten. Onder logisch taal inzicht wordt het vermogen verstaan van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren. Het herkennen van analogieën is een indicator voor een hoog logisch taal inzicht. Deze toets is van belang In functies waarin een goede schriftelijk en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid nodig is. Voor deze toets is het hebben van dyslexie geen beperking.

Techniek

Dit is een vaardigheden test van 5 minuten. De technische toets meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze toets is vooral van belang bij functies waar technische problemen moeten worden opgelost of waarbij problemen met technische oplossingen worden aangepakt.

Controleren

Dit is een vaardigheden test van 4 minuten. Met controleren wordt gemeten in welke mate iemand snel en nauwkeurig kan werken en onder tijdsdruk een nieuwe taak efficiënt kan uitvoeren. Deze analyse laat zien op welk niveau iemand kan sorteren, ordenen en controleren. Deze eigenschappen zijn van belang voor administratieve en technische werkzaamheden. Een lagere score op deze toets d kan duiden op slordigheid, een laag werktempo of perfectionisme.

Rekenen

Dit is een vaardigheden test van 8 minuten. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen en vermenigvuldigingen. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op nauwkeurigheid.

XTNT TMA Talent Award

XTNT gebruikt TMA Methode voor talent selectie, talent management en talent ontwikkeling waarbij ze zich laten laten ondersteunen door een talent coach uit de coach pool van PRiMAN.

Rijktalent in gebruik genomen door 3 ministeries

TMA methode TMS Rijktalent.nl in gebruik genomen door 3 ministeries. Rijktalent is gebaseerd op de vernieuwde competentietaal Rijk (CTR) en het functiegebouw Rijk (FGR). Talent management en talentontwikkelen voor rijksambtenaren.

Jan Riemens, CEO ZOOMIN, introduceert Talent Management van PRiMAN

Jan Riemens, CEO van Zoomin, heeft in 25 jaar binnen zijn bedrijf meer dan 1000 mensen zien komen en gaan. Desondanks vindt hij het nog altijd waanzinnig lastig om mensen te moeten ontslaan, maar ook om de geschikte personen te vinden om aan te nemen. Hij denkt zelfs dat wanneer je als werkgever iemand moet ontslaan, […]

Informatie
aanvragen

Capaciteitenalyses uitgevoerd

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool