TMA Resultaatgebieden

 

Voor elk van de onderstaande activiteiten geeft doet de TMA methode suggesties voor toepasselijke competenties. De bijna 200 verschillende professionele activiteiten zijn verdeeld over 23 resultaatgebieden.

 

Accountmanagement

 • Onderhouden van klant contacten
 • Adviseren van bestaande klanten over de eigen dienstverlening (leveren van toegevoegde waarde)
 • Verkopen van producten en diensten bij bestaande klanten
 • Inzicht verkrijgen in klant vragen en wensen
 • Onderhandelen met klanten
 • Overdragen van specifieke klantwensen aan productie en/of uitvoerende dienstverleners
 • Prognoses maken over rendement van beheerde accounts en klanten
 • Administreren van klant contacten

 

Administratie en boekhouding

 • Invoeren van financiële gegevens
 • Opzetten administratie
 • Controleren administratie
 • Factureren
 • Verschaffen van informatie uit administratie systemen

 

Advisering

 • Adviezen geven
 • Verkrijgen van inzicht in problemen
 • Bedenken en formuleren van verschillende oplossingen en alternatieven voor een probleem of vraagstuk
 • Schrijven van advies- rapportages en beleidsstukken

 

Beleidsontwikkeling

 • Beleid (strategie) bepalen van de organisatie of afdeling
 • Schrijven en formuleren van (strategische) beleidsplannen
 • Analyseren van verschillende (strategische) beleidskeuzes
 • Sterkte zwakte (SWOT) analyse maken van de afdeling en/of organisatie
 • Beleidsplannen formuleren naar concrete doelstellingen en acties
 • Uitdragen van het beleid en/of strategie
 • Beargumenteren van (strategische) beleidskeuzes

 

Bestuur en management

 • Strategie bepalen
 • Doelen stellen
 • Enthousiasmeren
 • De organisatie en/of afdeling vertegenwoordigen en representeren
 • Verantwoordelijkheid nemen voor projecten, producten en/of diensten
 • Prioriteiten stellen
 • Rapporteren en controleren van voortgang
 • Besluiten nemen
 • Vormgeven en implementeren van organisatiestructuren, systemen en (werk)methoden
 • Toewijzen van middelen en budgetten aan afdelingen, medewerkers en projecten
 • Toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan afdelingen, medewerkers en projecten

 

Coaching en begeleiding

 • Voeren van coaching, ontwikkel en/of loopbaan gesprekken met kandidaten
 • Analyseren van de loopbaan en/of ontwikkel vraagstelling van kandidaten
 • Vergroten van het zelfinzicht van kandidaten
 • Inzetten, bespreken en interpreteren van psychologische en/of competentie meetinstrumenten ten behoeve van de coaching en ontwikkeling van kandidaten
 • Meten van het effect van de coaching- en ontwikkelsessies
 • Uitvoeren van coachingsactiviteiten (bijv. oefeningen en rollenspellen) samen met kandidaten
 • Aandragen van ontwikkelactiviteiten aan kandidaten
 • Begeleiden in het formuleren van loopbaan / ontwikkeldoelstellingen van kandidaten

 

Human resource management

 • Begeleiden en adviseren (lijn)management bij sollicitatie gesprekken
 • Begeleiden en adviseren (lijn)management bij ontslag procedures
 • Begeleiden en adviseren (lijn)management bij beoordelingen
 • Vergroten van inzetbaarheid van medewerkers (employability)
 • Inzetten, bespreken en interpreteren van (psychologische) selectie, ontwikkeling en beoordelingsinstrumenten
 • Opstellen en uitvoeren personeel- en organisatiebeleid
 • Opstellen en adviseren over beloningsbeleid
 • Opstellen en adviseren over ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden beleid
 • Opstellen en adviseren over (intern) opleidingsbeleid
 • Medewerkers inlichten over rechten en plichten (bijv. over salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk etc.)

 

Inkoopmanagement

 • Inkopen van producten en diensten
 • Beoordelen van offertes en aanbiedingen
 • Onderzoeken en beoordelen van leveranciers
 • Inkopen van producten en diensten tegen de juiste voorwaarden
 • Onderhandelen over de voorwaarden waartegen producten en diensten worden ingekocht
 • Kennis verwerven van de markt en prijsverhoudingen
 • Beheersen van budgetten
 • Adviseren of de in te kopen producten of diensten daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren
 • Bepalen inkoopbeleid

 

Kwaliteitsmanagement

 • Controleren of aan de vastgestelde eisen en kwaliteit is voldaan
 • Rapporteren over uitgevoerde controles
 • Vaststellen van eisen en kwaliteitsnormen voor producten, diensten en bedrijfsprocessen
 • Medewerkers bewust maken van het belang van kwaliteitsnormen
 • Informeren van medewerkers en belanghebbenden over kwaliteitsnormen

 

Leidinggeven

 • Afstemmen van werkzaamheden van medewerkers op de afdelings- en/of organisatiedoelen
 • Beoordelen van medewerkers
 • Faciliteren, coachen en ondersteunen van medewerkers
 • De samenwerking en sfeer binnen het team of de afdeling bewaken en bevorderen
 • Voeren van slechtnieuws gesprekken
 • Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
 • Controleren van medewerkers
 • Doelen en visie van het management overdragen op de medewerkers
 • Instrueren van medewerkers en ondergeschikten over hun verantwoordelijkheden en uit te voeren werkzaamheden
 • Toewijzen van taken en activiteiten aan medewerkers en ondergeschikten
 • Medewerkers enthousiasmeren om de doelen en missie van de organisatie en afdeling te realiseren
 • Implementeren van systemen en (werk)methoden

 

Logistiek en facilitair management

 • Beheren van de voorraad
 • Bewaken van de hoeveelheid voorraad
 • Controleren van de kwaliteit van de voorraden
 • Aantrekken van middelen zoals producten grondstoffen, halffabrikaten, diensten of mensen
 • Distribueren van middelen zoals producten grondstoffen, halffabrikaten, diensten of mensen
 • Afstemmen van het logistieke proces en voorraad met belanghebbenden
 • Afstemmen van de voorraad, levering en distributie op piekmomenten
 • Maken van logistieke planningen voor belanghebbenden
 • Anticiperen op eventuele knelpunten in het logistieke proces

 

Marketing

 • Ontwikkelen en opzetten marketing campagne
 • Bepalen van de marketing strategie
 • Opstellen van marketing plannen
 • Bepalen en definiëren wat de (strategische) doelgroepen zijn
 • Marktonderzoek doen
 • Onderzoeken wat het effect en/of rendement is van marketing campagnes
 • Onderzoeken wat de behoeftes zijn van de doelgroep
 • Onderzoeken wat de doelgroep is

 

Onderzoek

 • Uitvoeren van onderzoeken
 • Vertalen van klant- en/of cliëntvragen naar onderzoeksvragen
 • Rapporteren en publiceren van onderzoeken
 • Formuleren van onderzoeksvragen
 • Opzetten van onderzoeken
 • Conclusies trekken uit onderzoeken

 

Ontwikkeling en innovatie

 • Bedenken van nieuwe producten en/of diensten
 • Producten en diensten geschikt maken voor de markt
 • Inventariseren van klantwensen bij maatwerk ontwikkelingsprojecten
 • Schrijven van ontwikkelingsplannen
 • Schrijven van businesscases voor ontwikkelingsprojecten
 • Verbeteren van bestaande producten en/of diensten
 • Plannen van toekomstige ontwikkelingen en innovaties van producten en/of diensten

 

Planning

 • Planningen maken
 • Activiteiten organiseren
 • Bijeenkomsten organiseren
 • Inventariseren van beschikbare tijd en middelen
 • Prioriteiten stellen

 

Procesmanagement

 • Begeleiden en ondersteunen van organisatie-, productie-, en/of bedrijfsprocessen
 • Oplossen van stagnaties in organisatie-, productie-, en/of bedrijfsprocessen
 • Beschrijven van organisatie-, productie-, en/of bedrijfsprocessen
 • Inzicht hebben in de organisatie-, productie-, en/of bedrijfsprocessen
 • Ontwerpen en verbeteren van organisatie-, productie-, en/of bedrijfsprocessen

 

Productie en dienstverlening

 • Het correct en tijdig vervaardigen van producten
 • Het correct en tijdig leveren van diensten
 • Controleren van producten en diensten
 • Voldoen aan procedures en eisen

 

Projectmanagement

 • Planningen voor projecten maken
 • Activiteiten voor projecten organiseren
 • Projectplannen schrijven
 • Projectvergaderingen voorzitten
 • Projectbijeenkomsten organiseren
 • Budgetteren van projecten
 • Voortgang van projecten bewaken
 • Prioriteiten binnen projecten stellen

 

PR en voorlichting

 • Verstrekken van informatie
 • Analyseren van nieuwsberichten over de organisatie en dienstverlening
 • Bewaken hoe er over de organisatie en haar dienstverlening wordt gesproken in de media en het internet
 • Reageren op berichten in de media en het internet
 • Schrijven van communicatieplannen
 • Schrijven van persberichten
 • Schrijven van speeches
 • Organiseren van communicatie evenementen en persconferenties

 

Sales en acquisitie

 • Werven van nieuwe klanten en opdrachten
 • Benaderen van potentiële klanten en opdrachtgevers
 • Schrijven van offertes
 • Onderhandelen met nieuwe klanten
 • Aanboren van andere / alternatieve afzetmarkten
 • Opstellen van verkoopplannen
 • Administreren van klant contacten

 

Service, support en zorg

 • Afhandelen van hulp- en ondersteuningsvragen
 • Klachten afhandelen
 • Collega’s helpen en ondersteunen bij hun werkzaamheden
 • Mensen uitleggen hoe ze iets moeten doen
 • Telefonisch mensen helpen en ondersteunen
 • Documenten voorbereiden en/of corrigeren voor collega’s
 • Agenda’s beheren van collega’s
 • Mensen ontvangen bij de receptie en doorverwijzen
 • Telefoon aannemen en doorschakelen naar de juiste persoon
 • Verslagen / notulen maken van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Klanten / cliënten helpen en ondersteunen

 

Training en opleiding

 • Overdragen van kennis
 • Aanleren van vaardigheden
 • Oefeningen en rollenspellen uitvoeren
 • Voorbereiden van cursussen en trainingen
 • Begeleiden van cursisten en studenten
 • Ontwikkelen van nieuwe cursussen en trainingen
 • Bijhouden van kennis en vaardigheden

 

Veiligheid en bewaking

 • Zich houden aan veiligheidsvoorschriften
 • Opstellen van veiligheidsvoorschriften
 • Herkennen en signaleren van onveilige situaties
 • Voorstellen doen om veiligheid te verbeteren
 • Adequaat opreden in onveilige situaties
 • Rapporteren over veiligheidsincidenten