Performance Management

Sturen op gedrag is managen op talent

Optimale team prestaties door duurzame samenwerking

Resultaten behalen door alleen te focussen op output? Het kan maar is niet duurzaam en geen basis voor groei. Structureel goede resultaten behaal je door aandacht te geven aan inzet en betrokkenheid. Door te sturen op gedrag zorg je ervoor dat mensen minder fouten maken, goed samenwerken en betrokken en gemotiveerd zijn. Managen is daarom ook talent managen. Talent managen vergt leiders die oog hebben voor de drijfveren en intrinsieke motivatie van hun medewerkers.

Hier zit bij veel organisaties en bedrijven nog heel veel verbeterpotentieel. Ruwweg de helft van de mensen zit (vast) in een functie waar ze te weinig talent voor hebben en dus niet optimaal in presteren. Met alle kans op burn out. Evengoed zijn er mensen die talenten bezitten die niet worden gevraagd in de functie. Dat leidt vaak tot ongewenst verloop. Onbenut talent oftewel bore out. In beide gevallen leidt het tot hoge kosten voor vervanging en verlies aan productiviteit.

Aan de hand van de TMA methode biedt PRiMAN een concrete oplossing om op effectieve wijze te gaan sturen op gedrag en zo een veel beter rendement uit talent te halen. Onze aanpak leidt er toe dat er een symbiose gaat ontstaan tussen de output – de resultaten – en de input – de inzet – van mensen. Als manager stuur je niet alleen op targets maar zorg je er ook voor de mensen optimaal geprepareerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Talent gedreven performance management is de beste garantie op succes.

Deze organisaties werken al met de TMA methode

Het draait om gedrag: willen, moeten en kunnen

  Je kunt beginnen vanuit een positieve visie op talent, zoals: “mensen zijn het meest effectief als ze werk doen waar ze talent voor hebben”. Als je voor dat uitgangspunt kiest, stel je het willen en daarmee de intrinsieke motivatie van de mensen voorop. Als ideaalbeeld kun je de vrijwilligersorganisatie hanteren. Niemand krijgt betaald en toch werken de mensen hard, hebben ze plezier in het werk en halen ze er bevrediging uit.

  Je kunt ook beginnen vanuit de wens dat je een zo eerlijk en doelmatig mogelijk beloningsbeleid wilt en dat voor iedereen duidelijk is wat ze moeten doen en wat van ze wordt verwacht. Waarbij mensen met een groter probleemoplossend vermogen meer betaald krijgen maar iedereen wordt beloond en gewaardeerd op basis van de eigen talenten en verantwoordelijkheden. Door iedereen te compenseren voor de inzet en eventueel te belonen voor de resultaten kun je afdwingen dat ook als mensen even geen zin hebben er toch hard gewerkt wordt.

  In beide gevallen is het eindbeeld dat je in 6 stappen toewerkt naar een talent gedreven performance management besturingsmodel, waarin iedereen optimaal presteert naar kunnen, op de juiste plek in de organisatie zit en door het management zowel op gedrag als resultaat worden aangestuurd.

  team performance

  Stappenplan om via route A of B naar high performance te komen.

  Een nieuwe KPI: de Talent Performance Indicator (TPI)

  TPI is een door de oprichter van PRiMAN, Jan Prins, ontwikkelde indicator om de prestaties van mensen in bedrijven te analyseren. TPI geeft aan in hoeverre iemand de gevraagde prestatie levert vanuit een natuurlijke kracht of talent en is dus een indicatie voor de duurzaamheid van de inzet. Immers: wordt de prestatie geleverd vanuit een talent dan is deze intrinsiek gemotiveerd en vergt deze geen corrigerend of motiverend beleid vanuit de leidinggevende. 

  De TPI is een KPI en dus ook geassocieerd met de prestaties binnen het bedrijf. Essentiele toevoeging is dat het gedrag van de mensen ook wordt meegenomen als indicator. Het gaat dus niet alleen om de output – de prestatie – maar ook om de wijze waarop deze tot stand komt, de input – de inzet. Beiden zijn immers belangrijk.

  De TPI is voor 3 zaken van belang:

  1. Gewenst gedrag: welke competenties zijn van belang voor de functie?
  2. Waarneembaar gedrag: in hoeverre laat iemand zien deze competenties te beheersen? Vast te stellen op basis van beoordeling door anderen. In ieder geval de leidinggevende maar desgewenst kunnen daarin ook observaties van collega’s, ondergeschikten, partners en klanten in worden meegenomen.
  3. Voorkeursgedrag: wat is het natuurlijk gedrag? Geeft aan in hoeverre iemand intrinsiek gemotiveerd om de competenties te laten zien.  

  Door de resultaten te plotten in een 9 box grid of de 16 box performance matrix waarin potentie tegen prestatie wordt uitgezet ontstaat in één oogopslag het beeld waar managers mee uit de voeten kunnen.

  Is de prestatie goed maar ontbreek het talent? Dan is er veel corrigerend beleid nodig en ligt verzuim of verloop op de loer. Is het talent aanwezig blijft de prestatie achter? Dan is investeren in kennis en ervaring een goed idee. Ontbreken beide dan is tijd voor een stevig gesprek. Is de score zowel op potentie als prestatie goed? Dan is het vooral zaak om de mensen binnen en tevreden te houden.

  De TPI score geeft dus de mate aan waarin mensen én presteren én hun potentie uitnutten. Een manager die ervoor zorgt dat in het team iedereen een hoge TPI score heeft kan erop rekenen dat resultaten goed zijn. Of althans dat er binnen de mogelijkheden maximaal gepresteerd wordt.

  TMA methode managers

  Klanten over TMA

  Sequal Group wil goede mensen te leren kennen en aan zich binden

  TMA is een verademing voor talent en organisatieontwikkeling. Het werk wordt zoveel leuker en de klant zoveel blijer wanneer je dit vanuit je talenten en competenties kunt doen!Er is bij Sequal Group een continue behoefte om goede mensen te leren kennen en te binden. Het individu en de groepsdynamiek staan hoog in het vaandel. Daarom hebben we gezocht naar een methode die, vanuit een positieve benadering, bijdraagt aan het vinden van de juiste match. Juist de kennis van talenten en de...

  Lees meer
  Sequal Group wil goede mensen te leren kennen en aan zich binden

  Sequal Group wil goede mensen te leren kennen en aan zich binden

  TMA is een verademing voor talent en organisatieontwikkeling. Het werk wordt zoveel leuker en de klant zoveel blijer wanneer je dit vanuit je talenten en competenties kunt doen!Er is bij Sequal Group een continue behoefte om goede mensen te leren kennen en te binden....