Zelfsturende teams genieten momenteel veel aandacht vanwege de belofte om de kosten in de gezondheidszorg te kunnen verlagen. Dit naar aanleiding van het succes van Buurtzorg en een maatschappelijke business case die aangeeft dat de kwaliteit toeneemt en de kosten significant dalen. Door het toepassen van zelfsturing krijgt de medewerker meer verantwoordelijkheid wat zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de inhoud van het werk en het levert een flinke besparingen in de overheadkosten op door een sterke reductie van operationeel management.

 

Voordelen zelfsturende teams.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid, de overlapping van taken, de daarbij meekomende ontwikkelingsmogelijkheden en het gezamenlijke doel zorgen voor een hoge bevlogenheid en motiveren de teamleden tot hoge prestaties. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid. De praktijk wijst uit dat er minder stress en minder verzuim plaatsvindt. Interne processen worden sneller en effectiever, omdat ze in de eerste plaats door de gebruikers ervan ingericht worden. Daarnaast neemt het ontbreken van een managementlaag hinderingen en onnodig tijdsverlies weg.

 

De risico’s van zelfsturende teams
Door verschil in persoonlijkheid, ervaring en vaardigheden is het moeilijk om een eenduidige lijn behouden. Binnen het team kan hierdoor een gevoel van scheve verhoudingen ontstaan. Het gebrek aan leiderschap kan hier een gemis zijn. De teamleden moeten zelf de verantwoordelijkheid kunnen én durven nemen om de onderlinge verhoudingen aan te sturen. Aanspreken op gedrag en feedback moet altijd mogelijk zijn. Door de gezamenlijke verantwoordelijkheden en de overlap van taken kunnen teamleden functievervaging ervaren. Waar ze voorheen één duidelijke verantwoordelijkheid hadden, krijgen ze nu meer te maken met randzaken en operationele taken die ook binnen het zelfsturende team uitgevoerd moeten worden. In het allerergste geval blijft de verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen in het midden liggen, en wordt er vergeefs gezocht naar de beslissende stem van een -niet bestaande- teamleider.

 

Voorspelbare zelfsturende teams door TPI methode
Om de voordelen van zelfsturende teams en de voorspelbaarheid van de “command and control” managementstijl te behouden heeft PRiMAN een methodiek ontwikkeld die het beste van beide stijlen combineert. De methodiek is gebaseerd op de TMA methode die het natuurlijk gedrag van medewerkers inzichtelijk maakt waardoor het mogelijk wordt om een werkproces zodanig in te richten dat natuurlijke gedrag wordt afgestemd op gewenst gedrag. Hierdoor wordt het mogelijk om een teamproces te ontwikkelen die voorspelbare resultaten oplevert waarin de medewerkers veel vrijheid krijgen. Door te definiëren welk succesgedrag er nodig is voor een goede uitvoering van een taak en vervolgens een medewerker selecteren met overeenkomstig natuurlijk gedrag wordt dit gerealiseerd. Met een 360 graden feedback kan worden beoordeelt in hoever een medewerker het gewenste gedrag laat zien en indien nodig kan worden bijgestuurd.

De mate van overeenstemming van gewenst gedrag en gerealiseerd gedrag wordt uitgedrukt in TPI. Hoe hoger de TPI, hoe voorspelbaarder en succesvoller de medewerker is. De prestaties van het gehele team kan worden gemonitord door de TPI van alle medewerkers op te tellen en delen door het aantal medewerkers. Op deze wijze kan een manager met weinig inspanning overzicht en “controle” houden over zijn team, indien nodig bijsturen en geniet de medewerker de voordelen van zelfsturing. De TPI methode reduceert hiermee sterk de kans op een ontspoort team.

tom tom

Conclusie:
Wil een organisatie overgaan op zelfsturing met behoud van controle dan is zelfsturing op basis van de TPI methode zeer zeker het overwegen waard. Deze aanpak leidt tot betrokken medewerkers, lagere operationele kosten en lagere management kosten. Een welkome alternatief in een tijd waar de roep om lagere kosten, meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers en een betrouwbaar bedrijfsproces van essentieel belang zijn voor de continuïteit.

TPI, Talent Performance Indicator (ebook); Achtergrond en Onderbouwing

Bronnen: Zelfsturende teams – rapportage KPMG Plexus
         www.Effectory.nl